DMUK

DMUK

Om DMUK-bloggen

Her finder du indkaldelser, referater og slides fra Danmarks Matematikundervisnings-kommission. Nyeste dokument står øverst; ældre dokumenter finder via menuen i højre side.
Læs mere om ICMI & DMUK.

Efterårsmøde 2015

IndkaldelserPosted by Jim Høyer 2016-06-17 09:17:29

Online Matematik on line

Uddannelse udbydes i stigende grad via elektroniske medier uden umiddelbar kontakt mellem underviser(e) og de(n) lærende. Potentialet er stort, mulighederne mange, succesen er varierende. Udfordringerne er både almendidaktiske om læring i almindelighed og fagdidaktiske om matematik i særdelshed. På mødet præsenteres forskellige platforme og tilgange, både kommercielle og lokalt udviklede.

Mødet finder sted 20. november kl 10–16
Lokale S04, stuen, bygn 101, DTU, 2800 Kgs. Lyngby.


Program


1000-1015: Morgenkaffe og velkomst


1015-1115: Knud Nissen, Maplesoft: Om Maple TA og Möbius.

Maple T.A. til online test og træning, hvor elevens svar automatisk bliver tjekket. Systemet kan generere unikke spørgsmål, så ikke to elever får det samme opgavesæt. Elever kan således igen og igen teste sig selv på det samme opgavesæt, men med ændrede opgaver hver gang. Möbius er en webplatform, hvor komplette undervisningsforløb kan placeres, således at den studerende bliver aktiveret i langt højere grad end nu. Fx: små videoklip kan blive efterfulgt af små opgaver, hvor Maple

kernen kan evaluere resultaterne og således guide de studerende igennem afhængig af deres niveau.


1115-1200: Per Gregersen, Kbh's VUC: MOOC på KVUC

På KVUC har vi i mange år udbudt on-line-undervisning “Flex” i matematik. I takt med at den teknologiske udvikling har gjort det lettere at producere videoer og quizzer opstår der også nye didaktiske muligheder for institutionen, for lærerne og for kursisterne. Inspireret af den globale trend i undervisningsverdenen, hvor de såkaldte MOOCs gør det muligt for nye målgrupper at tage en universitetsuddannelse, har vi udviklet en MOOC(-variant) til det sekundære niveau.


1200-1300: Frokost


1300-1400: Morten Brekke, Universitet i Agder: Matematikk i ny innpakning. Bruk av teknologi som MyMathLab gir nye muligheter.

Matematikken for elektronikkstudentene ved Universitetet i Agder er kommet i en ny innpakning. Fra høsten 2015 er tradisjonelle forelesninger byttet ut med videoer og seminarer. Det er ingen papirinnleveringer. All innlevering som deltester og eksamen er på nett. MyMathLab, automatisk assessment mv.


1400-1420: Karsten Schmidt, DTU: Integrering (eller tyveri?) af et Coursera-kursus

Der ligger fremragende gratis undervisnings-resourcer på nettet. Hvordan kan vi udnytte dem? Jeg viser hvordan vi har tænkt os at indpasse Coursera-kurset "Introduction to Mathematical Thinking" i Matematik 1-kurset på DTU.


14:30-? Meddelelser, herunder Vonhörensagen mv. om ICME 13.


Niels Grønbæk,

Formand, FU


Programmet som pdf:Forårsmødet 2015

IndkaldelserPosted by Jim Høyer 2016-06-17 09:12:17

Matematikfaglighed i læreruddannelserne


Mødet finder sted den 19. maj, lokale S04, stuen, bygning 101,

DTU, 2800 Kgs. Lyngby.


Matematikdidaktisk forskning har i en årrække været fokuseret på den lærende. Men opmærksomheden rettes i stigende grad mod dem der underviser læringsplaner. Læreruddannelserne får i debatten også opmærksomhed hvad angår det faglige niveau. Lærebøger som Sultan & Artzt (2011), The Mathematics that Every Secondary School

Math Teacher Needs to Know og forskningsartikler som Ball, Hill, & Bass (2005), Knowing Mathematics for Teaching. Who Knows Mathematics Well Enough to Teach Third Grade, and How Can We Decide? er vidnesbyrd om dette.
Men hvad er dette niveau egentlig? Hvordan indgår det matematikfaglige i læreruddannelserne, og har det de rigtige komponenter? Hvad betyder ”rigtige”, hvad er pragmatiske overvejelser? Hvad er de idéelle fordringer?
Mødet vil handle om at udfolde det oplagte svar ”Så meget som muligt!” vs. den oplagte modposition ”Giver det overhovedet mening at stille spørgsmålene?” i forskellige DMUK kontekster.

Program

10:00 - 10:15 Kaffe med rundstykker, velkomst


10:15 - 11:15 Henning Westfahl: Hvad er er det en matematiklærer skal kunne?

Vi hører om reduceret fagfaglig viden både på læreruddannelsen og blandt nyansatte

gymnasielærere. Jeg vil gerne åbne diskussionen af, hvad det er en matematiklærer skal kunne, ved at præsentere diskussionerne omkring fagfagligheden i en

matematiklæreruddannelse fra et didaktikforskningsperspektiv.


11:15 - 12:15 Bodil Bruun: Hvilke krav stilles en matematiklærer i gymnasiet i dag?

Med en universitetsuddannelse i matematik bag sig bliver gymnasielærere fastansat med krav på/om at indgå i en almendidaktisk og fagdidaktisk - teoretisk og praktisk -

pædagogikumuddannelse inden for det første år - undtagelsesvist andet år. Hvor står de? Er de parat? Et indblik i udviklingen i den fagdidaktiske pædagogikumuddannelse i matematik siden ”Pædagogikum ’09”.


12:15 - 13:00 Frokost


13:00 - 14:00 Carl Winsløw: Kleins dobbelte diskontinuitet - et fundamentalt problem i

matematikkens didaktik
Uddannelse af gymnasielærere i matematik foregår på universiteter. Her tilegner de sig større eller mindre mængder af videnskabsfaget matematik. Hvorfor egentlig det? Og mere generelt: hvilken matematisk viden kræves af en matematiklærer? Vi ser på nogle historiske og aktuelle bidrag til diskussion og forskning om matematiklæreres viden om matematik.

14:00 - 15:00 Bent Lindhardt: Matematiklæreruddannelsen - set i et professionsperspektiv

Jeg vil forsøge at se uddannelsen i relation til den undervisningsfaglighed en matematiklærer skal bestride og sætte den i relation til intensionerne i den nye folkeskolereform. Er de fase eller modfase? Vi vil se på balancen mellem fagdidaktiske, fagfaglige og praktisk-metodiske elementer - og i det hele taget tage en faglig temperaturmåling på faget. I dette vil tillige indgå beskrivelser af de politiske, organisatoriske og administrative rammer som har påvirket og fortsat påvirker dannelsen af faget.


15:00 - 16:00 DMUK’s fremtidige organisering


Niels Grønbæk,

Formand, FU


Program som pdf:

Efterårsmødet 2014

IndkaldelserPosted by Jim Høyer 2016-06-17 09:03:49

Læring, fag og institution

Om ministerielle undervisnings-/læreplaner


Folkeskolen har netop færdiggjort arbejdet med undervisnings-/læreplaner. Gymnasiet

står over for at skulle gøre det. Hvilke overvejelser og strategier ligger der til grund for

arbejdet i ”skrivestuen”? Hvordan anskues problematikken fra et overordnet didaktisk

perspektiv?


Mødet finder sted den 20. november, lokale S02, stuen, bygning 101,

DTU, 2800 Kgs. Lyngby.


Program vedlagt:

Slides fra Forårsmødet 2014

Referater & PræsentationerPosted by Jim Høyer 2016-06-17 08:59:57
Præsentationer fra Emma Wimmerstedt og Helena Karis (Skolverket, Sverige) vedlagt.

Matematiklyftet Kollegialt lärande för matematiklärare 2012-2016:

Delredovisning av uppdrag om att starka undervisningen i matematik, naturvetenskap och teknik. Fortbildning av matematiklarare:

Program for Forårsmøde 2014

IndkaldelserPosted by Jim Høyer 2016-06-17 08:56:42

Matematikløftet i Skandinavien

Netop nu investeres der internationalt massivt i styrkelse af matematik i uddannelserne.

Eksempelvis har man i Sverige iværksat den fuldt finansierede kampagne "Matematiklyftet”, som årligt involverer tusindvis af lærere og skoler, og noget lignende er i mindre målestok på vej i Norge. Også i Danmark afsættes ganske mange midler bl.a. til forøgelse af timetallet i matematik i folkeskolen og på læreruddannelserne. På mødet vil der være indlæg som nærmere belyser reformerne i de tre lande.

Mødet finder sted den 14. maj, lokale S04, stuen, bygning 101, DTU, 2800 Kgs. Lyngby.

Program vedlagt (pdf).

Hvad er DMUK?

Om DMUKPosted by Jim Høyer 2016-06-15 15:30:54

Den internationale matematikundervisningskommission (ICMI) er nedsat af den internationale matematikerunion (IMU) og er ca. 100 år gammel.

Ifølge IMU’s vedtægter (1986) kan der skabes nationale matematikundervisnings-kommissioner:

"Any Adhering Organization [ i Danmark Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab] wishing to support or encourage the work of the Commission [ICMI] may create, or recognize, in agreement with its Committee for Mathematics [i Danmark Nationalkomiteen for Matematik], a Sub-Commission for ICMI to maintain liason with the Commission in all matters pertinent to its affairs. The Adhering Organization in question shall designate one member [pt. Karsten Schmidt] of the said Sub-Commission, if created, to serve as a delegated member of ICMI."

På det lovgrundlag og med afsæt i et akut behov for bedre kommunikation mellem de forskellige niveauer for matematikundervisning blev Danmarks Matematikundervisningskommission (DMUK) (gen-)stiftet i 1994 med det formål:

- at virke som bindeled mellem ICMI og Danmark,

- at virke for udveksling af information om og synspunkter vedrørende matematikundervisning på alle uddannelsestrin i landet,

- at fremme såvel udbredelsen af kendskabet i Danmark til internationale strømninger i matematikundervisningen som udlandets kendskab til dansk matematikundervisning,

- at fremme initiativer til forskning om og udvikling af dansk matematikundervisning på alle uddannelsestrin.

Medlemmerne af DMUK repræsenterer de til enhver tid eksisterende matematiklærerforeninger (hver med to medlemmer), de til enhver tid værende ministerielle fagkonsulenter i matematik samt følgende to foreninger, hver med tre repræsentanter: Dansk Matematisk Forening og Nationalkomiteen for Matematik.


DMUK afholder to årlige medlemsmøder af en dags varighed. Mellem møderne varetages arbejdet af et forretningsudvalg, der bredt repræsenterer medlemskredsen.

Præsentationerne fra Efterårsmødet 2013

Referater & PræsentationerPosted by Henning Westphael 2014-01-02 07:26:55

Referat fra DMUK mødet efteråret 2013

Mødet blev afholdt på DPU den 211113. Følgende er et kort sammenskriv af diskussionen efter de fem oplæg. Slides fra oplæggene er at finde neden for.

En vigtig del af diskussionen gik på at karakterisere på de problemer vi fra DMUK’s side ser i forhold til udviklingen af dansk matematikundervisning. Her var der flere, der pegede på den manglende koordinering af forskningen og udviklingen af området:

· Ingen ved hvad lærerne (på alle niveauer) har af ønsker til den matematikdidaktiske forskning/udvikling.

· Ingen ved hvad der er foregået af udviklingsarbejder indenfor faget på de forskellige niveauer (for folkeskolens vedkommende er der blevet nedsat en gruppe, der skal undersøge dette).

· Den matematikdidaktiske forskningen i Danmark har meget svært ved at skaffe penge - der er ingen forskningsråd, der ser det som sit område at støtte den matematikdidaktiske forskning.

Der blev foreslået at man opretter et permanent videnscenter for matematikdidaktisk forskning og udvikling, og det blev foreslået at man laver en national undersøgelse af hvad lærerene oplever som vigtige emner at tage op forskningsmæssigt. Der er ressourcer i DMUK (her iblandt Inge Henningsen), der er villige til at hjælpe med arbejdet med at udvikle og gennemføre en undersøgelse af det.

En anden side af problemet er, at alle ved at god matematikundervisning er vigtig på det almene plan, men det synes svært at præcisere det nærmere hvorfor det er vigtigt.

Der blev også peget på den side af den manglende koordinering, at der er ganske få lærere, der indgår i udviklingsarbejder eller samarbejde med forskerne, og at et nationalt videnscenter kunne fremme inddragelsen af flere lærere til gavn for deres egen og deres skoles praksis.

Vigtigheden af at få politikkerne i tale som den bevilgende myndighed blev fra flere sider understreget, og forretningsudvalget blev på den baggrund opfordret til at lave en skrivelse til de relevante politikere.

Referent Henning Westphael


Nedenfor er præsentationerne fra de fem oplægsholdere på efterårets møde: Mogens Niss, Claus Michelsen, Jeppe Skott, Carl Winsløv og Morten Blomhøj.

Mogns Niss:
Claus Michelsen:Jeppe Skott:

Referencer:
Carl Winsløw:
Morten Blomhøj:
Indkaldelse til Efterårsmødet 2013

IndkaldelserPosted by Henning Westphael 2014-01-02 07:18:51
Nedenfor er indkaldelsen til Efterårets møde i DMUK, der forgår på DTU d. 21. november 2013

« PreviousNext »